Spis treści


Rozdział I – Postanowienia wstępne

Statut Fundacji prowadzonej pod nazwą Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA nadany w 2019 r. przez Fundatora Fundacji.

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1.

Status organizacyjnoprawny

 1. Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA – (dalej zwana „Fundacją”) jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z póź.zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającymi ją znakami graficznymi oraz nazwy skróconej Fundacji Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych PRO PATRIA ustanawiać własne odznaki, medale honorowe, certyfikaty, tytuły oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 3. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem PRO PATRIA – w otoku treść: Fundacja Byłych Żołnierzy Wojsk Specjalnych i adres siedziby.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
   w wybranych językach obcych.
 5. Fundację ustanowiono na czas nieokreślony.

§ 2.

Siedziba i obszar działania

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, może ona jednak wykonywać, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, czynności oraz prowadzić działalność także poza granicami kraju, w zgodzie z właściwymi przepisami.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice, województwo śląskie. 
 3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 3.

Działalność fundacji

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze celów określonych Rozdziałem II niniejszego Statutu.
 2.  Nadzór nad Fundacją, co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona sprawuje Minister Obrony Narodowej.
 3.  Nadzór nad Fundacją w sferze działalności, jako organizacji pożytku publicznego sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II – Cele i sposoby realizacji celów Fundacji

Cele i sposoby realizacji celów Fundacji

§ 4.

Cele Fundacji. Minister właściwy

 1. Celami Fundacji są:

– organizowanie i udzielanie pomocy finansowej, materialnej i niematerialnej żołnierzom Wojsk Specjalnych, byłym żołnierzom Wojsk Specjalnych, oraz członkom ich rodzin, a także żołnierzom innych rodzajów sił zbrojnych i funkcjonariuszom innych formacji znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią lub kalectwem lub ciężką chorobą żołnierza, byłego żołnierza, funkcjonariusza albo członka jego rodziny, a także sytuacji będącej skutkiem klęski żywiołowej, 

– działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz członków najbliższej rodziny byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych, 

– budowanie pozytywnego wizerunku Wojsk Specjalnych w społeczeństwie oraz promowanie służby w jednostkach Wojsk Specjalnych, 

– promowanie w społeczeństwie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportów obronnych oraz innych, aktywnych form wypoczynku, mających na celu poprawę sprawności i kondycji fizycznej, 

– działalność na rzecz edukacji i wychowania patryiotycznego i pro obronnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

– organizowanie i udzielanie wsparcia i pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
 i konfliktów zbrojnych,

– udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w służbie, 

– organizowanie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych, 

– opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, 

– wspieranie organizacji międzynarodowych w organizowaniu pomocy w zakresie leczenia
  i rehabilitacji ofiar konfliktów zbrojnych i wojen.

§ 5.

Realizacja celów

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Prowadzenie i organizację szkoleń, zajęć, seminariów, wykładów, zawodów sportowych,
 2. Doradztwo i projektowanie rozwiązań propagujących służbę w Wojskach Specjalnych oraz aktywność fizyczną wśród młodzieży,
 3. Współpracę z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), a także finansowe i organizacyjne wspieranie działalność innych osób i instytucji zbieżnej z celami Fundacji, 
 4. Uczestnictwo w spółkach kapitałowych oraz innych fundacjach, 
 5. Ustanowienie stypendiów i nagród, 
 6. Organizację konkursów i debat, 
 7. Darowizny i zbiórki pieniędzy na rzecz beneficjentów Fundacji, 
 8. Wsparcie w organizacji zbiorowych i indywidualnych form wypoczynku dla beneficjentów fundacji, podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości życia byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych m.in. poprzez organizację wyjazdów rehabilitacyjnych, obozów oraz kolonii dla dzieci z rodzin wojskowych,
 9. Działania terapeutyczne, 
 10. Prowadzenie badań, 
 11. Prowadzenie i dofinansowywanie działalności ośrodków naukowych, badawczych, badawczo-rozwojowych,
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach określonych w statucie
   i właściwych przepisach prawa,
 13. działalność na rzecz promocji wolontariatu. 

Rozdział III – Majątek i dochody Fundacji

Majątek i dochody Fundacji

§ 6.

Fundusz założycielski

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3 000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 7.

Dochody Fundacji

 1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 3. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 4. grantów, dotacji, datków i subwencji,
 5. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację przy udziale osób trzecich,
 6. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 7. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
 8. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 9. fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
 10. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 11. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 12. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 13. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
   o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 14. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie
   w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

 

Rozdział IV – Organy Fundacji

Organy Fundacji

§ 8.

Władze Fundacji

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd,
 2. Fundator
 3. Rada Fundacji.

§ 9

Zarząd

 1. Na czele Fundacji stoi Zarząd Fundacji składający się od trzech do pięciu Członków
 2. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i ją reprezentuje.
 3. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków (zarząd jednoosobowy lub wieloosobowy)
 4. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Fundatorów lub spoza ich grona.
 5. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Fundatora. Uchwała Fundatora określa liczbę członków Zarządu oraz ich funkcje.
 6. Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualne kadencje.
 7.  Mandat członka zarządu wygasa z upływem 4 lat od jego powołania. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
 8. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Fundatora.
 9. Pierwszy Zarząd fundacji działa na zasadzie Wolontariatu do dnia 31.05.2020 roku nie pobierając w tym okresie wynagrodzenia za swoją działalność.
 10. Członkowie Zarządu Fundacji mogą wypełniać swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę lub umowę innego rodzaju.
 11. W umowach z członkami Zarządu Fundacji Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji; w umowach o pracę z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji -Prezes Zarządu.
 12.  Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane jest ze środków Fundacji.
 13.  Suma wynagrodzenia ryczałtowego i dodatkowego, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000r, Nr 26, poz. 306 z późn. zm.). 
 14. Z tym, że Prezes Zarządu Może pobierać wynagrodzenie min. w wysokości 95% , zaś pozostali członkowie Zarządu w wysokości maxymalnej 10%

 

                                                            § 10.

Sposób reprezentacji

 1. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub samodzielne działanie Prezesa Zarządu.
   Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wystarcza samodzielne działanie członka Zarządu.
 3. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec Prezesa Zarządu jeśli został ustanowiony lub współdziałającym dwóm członkom zarządu. 
 4. Do rozporządzenia mieniem fundacji przekraczającego kwotę 5000,00 zł wymagana jest jednomyślna uchwała Zarządu w formie pisemnej.

§ 11.

Prowadzenie spraw Fundacji

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, uchwalanie regulaminów, sprawowanie zarządu majątkiem fundacji, podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do wzajemnych stosunków członków zarządu stosuje się postanowienia ustępów kolejnych lub Regulamin Zarządu, jeśli został on nadany przez Fundatora.
 3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
 5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa ust. 4 choćby jeden
   z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 6. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
 7. Powołanie prokurenta lub pełnomocnika wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
 8. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 9. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Prezesa Zarządu wyznacza w drodze uchwały Fundator. 
 10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
 11. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, bądź na żądanie dwóch członków Zarządu, a także na żądanie Rady Fundacji lub Konwentu Fundatorów.

§ 12.

Sprzeczność interesów

 1. W przypadku sprzeczności interesów Fundacji z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału
   w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
 2. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 13.

Fundator 

 1. Fundator jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Do zadań Fundatora należy wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz kontrola działalności Fundacji.
 3. Fundator ma prawo wglądu we wszystkie księgi i dokumenty Fundacji.
 4. Fundator może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej działania Fundacji na, jeżeli okaże się to niezbędne do dalszego jej sprawnego funkcjonowania, w szczególności Fundator inicjuje procedurę powoływania Rady Fundacji na nową kadencję oraz uzupełnienia jej składu w trakcie kadencji

§ 14

Rola Fundatora 

Zgoda Fundatora w formie pisemnej, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie, wymaga: 

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu,
 3.  nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
   w nieruchomości,
 4. uchwalanie zmian w Statucie Fundacji, podjęcie decyzji w sprawie połączenia
   z inną Fundacją lub decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.

 § 15 Rada Fundacji 

 1. Rada Fundacji jest organem doradczym Fundacji.
 2. Do zadań Rady należy doradzanie i przedstawianie opinii dotyczących wyznaczania kierunków działalności Fundacji.
 3. sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
 4. Rada składa się z 3 do 7 członków, w tym Przewodniczący Rady Fundacji.
 5. Do Rady mogą być powołane osoby o uznanym autorytecie zawodowym i moralnym w środowisku Wojsk Specjalnych, które swoim autorytetem oraz działaniem chcą przyczynić się do realizacji celów statutowych.
 6. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani uchwałą Fundatora. Uchwała Fundatora określa kompetencje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Członków Rady oraz tryb powoływania i odwoływania Członków Rady.
 7. Członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, który kieruje pracami Rady.
 8. Członkowie Rady powoływani są na 4 letnie kadencje. Mandat członka Rady wygasa z upływem czterech lat od jego powołania. Mandat Członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady. Członek Rady Fundacji może być powołany na kolejną kadencję.
 9. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za zasiadanie w Radzie fundacji.
 10. Członek Rady może być w każdym czasie odwołany uchwałą Fundatora.
 11. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 12.  Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 13.  W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, Fundator  lub inne zaproszone przez nią osoby.
 14.  Z posiedzeń Rady sporządza się protokół. Protokół posiedzenia Rady podpisują obecny na posiedzeniu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz protokolant.
 15. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej składu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 16

Członkowie Wspierający Fundacji 

 1. Tytuł honorowy „Członek Wspierający Fundacji” otrzymują Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej:
  1. 20 000,00 PLN (słownie: dwudziestu tysięcy) posiadające swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP;
  2. 5000,00 EUR (słownie: pięć tysięcy) posiadające swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
 2. Członkowie Wspierający Fundacji mają prawo do:
  1. promocji swojego wizerunku w formie logo na stronie internetowej Fundacji oraz podczas projektów realizowanych przez Fundację;
  2. zamieszczania artykułów sponsorowanych na temat swojej działalności na stronie internetowej Fundacji;
  3. zamieszczania reklam w formie obrazów elektronicznych oraz klipów filmowych na stronie internetowej Fundacji;
  4. powyższe działania promujące mogą być zrealizowane po dokonaniu stosownych uzgodnień z Zarządem Fundacji i na zasadach pierwszeństwa względem innych podmiotów wspierających.

§ 17

Działalność gospodarcza Fundacji 

 1. Działalność gospodarcza Fundacji służyć ma realizacji celów statutowych fundacji.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji, działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności społecznej.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 4. Straty z prowadzonej przez Fundację działalności pokrywane są z dochodów uzyskanych w następnych latach.
 5.  Działalność na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Fundację po ich uprzednim uzyskaniu.
 6. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi oddziałami kierują ich dyrektorzy powołani przez Zarząd Fundacji.
 7. Zakres działania oddziału oraz zakres uprawnień i obowiązków władz zakładu określa regulamin organizacyjny oddziału, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 8. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników.
 9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębniając przychody i koszty dla każdego rodzaju działalności wymienionego w § 11, służącą realizacji jej celów w sposób zgodny ze statutem.
 10. W księgach rachunkowych Fundacji, działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności społecznej.
 11. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.
 12. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1.) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI, a w szczególności:
a) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
b) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z),
c) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
d) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
e) Pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.29.Z),
f) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z).
2.) INFORMACJA I KOMUNIKACJA, a w szczególności:
a) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
b) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
c) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z).
2.) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI,
a w szczególności:
a) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
b) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
c) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).
3.) DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, a w szczególności:
a) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
b) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
c) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
d) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
4.) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA, a w szczególności:
a) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
b) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
c) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
d) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
e) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
f) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
g) Działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),
h) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
i) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
j) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),
k) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
l) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
m) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
5.) EDUKACJA, a w szczególności:
a) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
b) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z),
c) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
d) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
8.) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ,
a w szczególności:
a) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
b) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
 c) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

Rozdział V – Likwidacja i połączenie Fundacji.

Likwidacja i połączenie Fundacji.

§ 18

Likwidacja Fundacji

 1. Likwidacja Fundacji może nastąpić w wyniku podjęcia przez Fundatora uchwały
   o rozpoczęciu likwidacji.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone w drodze uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
 4. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.
 5. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Fundacji (czynności likwidacyjne).

§ 19

Połączenie Fundacji

 1. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 2. Połączenie wymaga zgody Fundatora. 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

§ 20

Postanowienia końcowe

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.