Mając na celu wsparcie środowiska weteranów Wojsk Specjalnych i innych rodzajów SZ zaplanowaliśmy do realizacji dwa turnusy wypoczynkowo regeneracyjne, poprzez które chcemy umożliwić weteranom oraz członkom najbliższej rodziny odreagowanie psychologiczne, regenerację sił i redukcję stresu związanego z wykonywaniem codziennych obowiązków służbowych, zawodowych i rodzinnych.

Wszystkich chcących włączyć się w naszą akcję prosimy o dokonywanie wpłat na konto fundacji: 68 1090 2590 0000 0001 4437 7259, z podaniem w tytule wpłaty „turnus dla weterana”. Wpłaty przyjmujemy do dnia 30 lipca 2020 r.

Koszt uczestnictwa jednej osoby na turnusie to 1630 zł

Szczegółowe informacje na temat akcji można uzyskać mailowo: biuro@fundacjapropatria.pl lub telefonicznie 518 996 896, 530 530 774, 882 075 505.

Z góry serdecznie dziękujemy z zaoferowaną pomoc !

O TURNUSACH WYPOCZYNKOWO REGENERACYJNYCH DLA WETERANÓW

Informacje ogólne:

Projekt pn. Turnusy wypoczynkowo regeneracyjne dla Weteranów, Weteranów poszkodowanych i członków najbliższej rodziny planowany jest do realizacji w terminach  
13 – 19.09.2020 r. i 20 – 26.09.2020 r., w formie sześcio dniowych turnusów wypoczynkowo regeneracyjnych. Program turnusów obejmuje m.in. zajęcia teoretyczne i praktyczne z jazdy konnej, konsultacje i warsztaty psychologiczne oraz inne ciekawe propozycje.

Miejscem realizacji będzie „ Klub Sportowy „Bór”, Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii, Toporzysko 454, 34-240 Jordanów. 

Grupa docelowa: 

Działania skierowane są do weteranów, weteranów poszkodowanych i najbliższych członków rodziny. Liczba uczestników jednego turnusu: 9 – 12.

Cel:

Celem jest umożliwienie weteranom, weteranom poszkodowanym i członkom ich rodzin odreagowania psychologicznego, regeneracji sił i redukcji stresu związanego z wykonywaniem codziennych obowiązków służbowych, zawodowych i rodzinnych.

Planowane działania:

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktyczny z jazdy konnej, konsultacje i warsztaty psychologiczne, ciekawe prelekcje, pokazy 
i przedsięwzięcia integracyjne.

Potrzeby grupy docelowej: 

Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb Weteranów, Weteranów poszkodowanych i członków najbliższej rodziny w zakresie wsparcia psychologicznego, aktywnego wypoczynku w ciekawej i nowatorskiej formule oraz do integracji środowiska weteranów.

WYKORZYSTANIE KONI W TURNUSIE WYPOCZYNKOWO REGENERACYJNYM DLA WETERANÓW I CZŁONKÓW RODZIN.

Wiadomości ogólne na temat zastosowania hipoterapii do poprawy funkcjonowania społecznego.

Zooterapia, w tym hipoterapia nie jest nowym obszarem działań w dziedzinie zdrowia psychicznego. Badaniami i praktykami w tej dziedzinie zajmowano się na świecie już na początku XX wieku. Potwierdzono w nich pozytywny wpływ oddziaływania zwierząt na poprawę sprawności fizycznej oraz stanu psychicznego człowieka. Wyniki badań zwracają uwagę na wiele korzyści psychologicznych płynących z udziału w zajęciach zoo terapeutycznych.

Niewerbalny kontakt ze zwierzętami uczy lepszej komunikacji z otoczeniem, podnosi poczucie własnej wartości i pozwala na nawiązanie spokojnej relacji, która służy rozwijaniu umiejętności społecznych. Ponadto, rozwijają się funkcje motoryczne, umiejętność skupiania uwagi 
i komunikacji werbalnej.

W realizacji projektów adresowanych do weteranów szczególnie istotne jest zastosowanie elementów hipoterapii do poprawy stanów emocjonalnych związanych z efektami stresu pourazowego. Działania w tym zakresie mają już długą historię. Jako przykład można podać praktyki realizowane przez szpital wojskowy Sił Powietrznych (USA), w Pawling, który zalecał weteranom II Wojny Światowej jazdę konną. We współczesnych czasach praktyki te są dalej kontynuowane. Także w Stanach Zjednoczonych weterani ostatnich konfliktów zbrojnych 
i wojen w ramach specjalnego programu próbują poradzić sobie z traumą podczas sesji terapeutycznych z końmi, m.in. na Mountain Horse Farm.

Korzyści terapeutyczne dla weteranów jakie płyną z kontaktu z końmi to przede wszystkim:

1.    Redukcja stresu i poprawa kondycji. Jazda konna nie ogranicza się wyłącznie do samej jazdy, ale wykonania szeregu czynności poprzedzających oraz kończących. Dla przykładu jedna godzina jazdy angażuje dodatkowo ok. godziny pracy, co sprawia, że człowiek jest zaangażowany ruchowo i umysłowo przynajmniej przez 2 godziny. Jego uwaga musi być stale skoncentrowana na wykonywanych czynnościach, co wymusza konieczność „wyłączenia się” od bieżących spraw i problemów. Ma to dodatkowo wpływ na redukcję stresu.

2.    Pomoc w walce z depresją. Bliska relacja ze zwierzętami łagodzi przebieg depresji, 
a nawet pomaga ją wyleczyć. Redukują napięcie, poprawiają samoocenę i utwierdzają 
w poczuciu autonomii i byciu kompetentnym. Konie dają coś, na czym człowiek z depresją może się skoncentrować, przez co nie myśli o problemach i chorobie.

3.    Podwyższają samoocenę. Zwierzęta nie oceniają i akceptują człowieka takim, jaki jest, bez względu na wygląd czy zachowanie. 

Ogólnie można stwierdzi, że zwierzęta poprawiają nasze samopoczucie, relaksują, obniżają ciśnienie.

Cel wykorzystania koni podczas turnusów wypoczynkowo regeneracyjnych ogranicza się do tzw. aktywności z udziałem zwierząt.

Nie są to zajęcia hipoterapeutyczne, są to działania urozmaicające wypoczynek, które mają dostarczyć dodatkowych bodźców redukujących stres i wyzwalających pozytywne emocje. Realizacja części jeździeckiej programu turnusów, oprócz nauczenia uczestników podstaw jazdy konnej, ma poprawić reakcje emocjonalne, kondycję fizyczną, dać wiarę we własne możliwości  i siły do dalszego działania. Dać impuls do ewentualnego kontynuowania nowo nabytych umiejętności.

Zakres wykorzystania koni podczas turnusów wypoczynkowo regeneracyjnych:

1.    Obcowanie z końmi.

2.    Czyszczenie i pielęgnacja.

3.    Jazda konna.

Zajęcia są zaplanowane i będą prowadzone przez żołnierza Wojsk Specjalnych, jednocześnie weterana, posiadającego wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń 
z jazdy konnej na różnych poziomach (m.in. w Wojskach Specjalnych), posiadającego kwalifikacje Instruktora hipoterapii, Instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna oraz Instruktora szkolenia podstawowego z licencją PZJ. Dodatkowo do prowadzenia zajęć będą zaangażowani Instruktorzy, także byli żołnierze Wojskach Specjalnych 
i weterani, z wieloletnim doświadczeniem.

Kategorie: Nasze akcje